Bio-DNA Cellular Marine Complex เป็นสารสำคัญที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเซเลอร์เจน และเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยแท้จากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในท้องทะเลลึกที่ปราศจากมลพิษเจือปนin pollution-free, deep ocean waters.

การศึกษาทางคลินิกอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ต่อสุขภาพของ Bio-DNA Cellular Marine Complex ดังต่อไปนี้

1.การจัดการความปวดของโรคข้อเสื่อม

Bio-DNA Cellular Marine Complex ได้รับการพิสูจน์ว่าใช้จัดการความปวดของโรคข้อเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้คุณดำเนินชีวิตได้อย่างคล่องแคล่ว ปราศจากความปวดภายในไม่กี่สัปดาห์ โดยไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดหรือการผ่าตัด

จากรูปแสดงถึงผลจากการรับประทาน Bio-DNA Cellular Marine Complex ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อวัน ร่วมกับวิตามินรวม (วิตามินบีและวิตามินอี) เป็นเวลา 30 วันต่ออาการปวด ซึ่งมีการประเมินความปวดด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมจำนวน 2,960 คน (อายุเฉลี่ย 61 ปี)

เมื่อครบ 30 วัน อาสาสมัครจำนวนมากกว่า 89.5% รายงานว่าอาการปวดลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับก่อนการรับประทานอาหารเสริมดังกล่าวร่วม โดยภาพรวมพบว่าอาสาสมัคร 21% รู้สึกว่าอาการปวดทั้งหมดบรรเทาลง อาสาสมัคร 68.5% รู้สึกว่าอาการปวดบรรเทาลงบางส่วน และอาสาสมัครราว 84% รายงานว่าสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 

 

 

จากรูปแสดงถึงผลจากการรับประทาน Bio-DNA Cellular Marine Complex (Bio-DNA CMC) ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 21 วัน และ 42 วัน ต่ออาการปวดเข่าและสะโพกที่เกี่ยวข้องกับโรคข้อเสื่อม ซึ่งมีการประเมินความปวดด้วยตนเองจากผู้ป่วยจำนวน 67 คน เปรียบเทียบกับผลของการใช้ยา Diclofenac ที่ใช้เป็นยาแก้ปวดและต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID)

ณ วันที่ 21 พบว่าผู้ป่วยที่ใช้ Bio-DNA CMC จำนวนเกือบถึง 15% รายงานถึงอาการปวดเข่าและสะโพกที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยา Diclofenac จำนวนกว่า 25% ที่มีอาการปวดลดลง ส่วน ณ วันที่ 42 ผู้ป่วยที่ใช้ Bio-DNA CMC จำนวนเกือบ 40% รายงานถึงอาการปวดเข่าและสะโพกที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยา Diclofenac ซึ่งมีจำนวนเพียง 35% ที่มีอาการปวดเข่าและสะโพกลดลง

กล่าวคือ Bio-DNA CMC มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับหรือสูงกว่ายา Diclofenac ภายหลังจากการรักษา 6 สัปดาห์ ในการจัดการความปวดของโรคข้อเสื่อม โดยปราศจากอาการข้างเคียงดังเช่นอาการข้างเคียงของยา Diclofenac

 

2. เพิ่มความแข็งแกร่งขณะออกกำลังกายและเพิ่มการฟื้นคืนหลังออกกำลังกาย

โดยทั่วไประดับเอนไซม์ในเซลล์และโปรตีนต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการสร้างพลังงานจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น Bio-DNA Cellular Marine Complex จะช่วยกระตุ้นระดับเอนไซม์และกิจกรรมซึ่งเป็นตัวที่ส่งผลต่อการสร้างพลังงานและความแข็งแกร่งอย่างมาก ผู้ป่วยเพศชายจำนวนมากกล่าวว่าพวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องการจะใช้ยา Viagra อีกต่อไป เนื่องจากมีความรู้สึกใหม่ที่มีพลังชีวิตในทุกๆ วัน

การศึกษาทางคลินิกหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า Bio-DNA Cellular Marine Complex กระตุ้นความแข็งแกร่งซึ่งวัดได้จากระดับการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกาย

จากรูปแสดงถึงผลจากการรับประทาน Bio-DNA Cellular Marine Complex (Bio-DNA CMC) เป็นเวลา 21 วัน ต่อความแข็งแกร่งเทียบกับยาหลอก (placebo) โดยการวัดระดับการใช้ออกซิเจนระหว่างออกกำลังกาย

ณ เวลาเริ่มต้นของการศึกษาพบค่าเฉลี่ยของการใช้ออกซิเจนของผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 38.3 ml/MN/kg หลังจาก 21 วันจากการใช้ Bio-DNA CMC พบว่าค่าเฉลี่ยของการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็น 39.6%

กล่าวคือ Bio-DNA CMC สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวัดได้จากการใช้ออกซิเจนภายใน 3 สัปดาห์ โดยปราศจากอันตรายของผลข้างเคียงจากยาสเตียรอยด์ หรือจากสารต้องห้ามอื่นๆ

ในการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องพบว่า 80% ของอาสาสมัครมีการฟื้นคืนหลังการออกกำลังกายที่ดีขึ้น

3. การลดลงของสัญญาณและอาการทางร่างกายของการสูงวัย

Bio-DNA Cellular Marine Complex ช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นในการกระตุ้นเอนไซม์ให้แก่เซลล์ ซึ่งสำคัญต่อการรักษาตัวเองในเซลล์และการผลิตพลังงานโดยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ในร่างกายคุณ

การศึกษาทางคลินิกหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า Bio-DNA Cellular Marine Complex ช่วยลดอาการทางกายภาพที่ไม่พึงประสงค์ของการสูงวัยและช่วยทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น

จากรูปแสดงถึงผลจากการรับประทาน Bio-DNA Cellular Marine Complex (Bio-DNA CMC) ขนาด 800 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 15 วัน ต่ออาการทางร่างกายต่างๆ ของการสูงวัย พบว่าการบริโภค Bio-DNA Cellular Marine Complex ส่งผลให้เกิดการลดลงของอาการปวดกล้ามเนื้อ (63%); ปัญหาในการมองเห็น (57%); ใจสั่น (46%); หายใจลำบาก (55%); ท้องอืดท้องเฟ้อ (46%); วิงเวียนศีรษะและเหงื่อออกมาก (62.5%)

กล่าวคือ Bio-DNA Cellular Marine Complex ช่วยทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น โดยช่วยลดอาการทางร่างกายที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการสูงวัย ในการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครรายงานว่าอาการเหนื่อยล้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในตอนเย็นและหลังตื่นนอนในตอนเช้า

4. ผลเชิงบวกต่อสุขภาพจิต

Bio-DNA Cellular Marine Complex ได้รับการพิสูจน์ว่ามีผลเชิงบวกหลายประการในการส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น และฟื้นฟูความพึงพอใจในกิจวัตรประจำวันและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

การศึกษาทางคลินิกหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า การรับประทาน Bio-DNA Cellular Marine Complex ทุกวัน ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นและบรรเทาความวิตกกังวล อาการนอนไม่หลับ อาการหลงลืมและอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยสำคัญ

จากรูปแสดงถึงผลจากการรับประทาน Bio-DNA Cellular Marine Complex (Bio-DNA CMC) ขนาด 800 มิลลิกรัมต่อวัน ต่อตัวชี้วัดของสุขภาพจิตที่มีการประเมินด้วยตนเองในอาสาสมัครจำนวน 688 คน (อายุเฉลี่ย 44 ปี) พบว่าหลังการใช้ 15 วัน อาสาสมัครรายงานถึงพัฒนาการของจิตใจที่ดีขึ้นในด้านความวิตกกังวลและความเข้าใจ (32%); ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ (54%);  ความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล (54%); ความผิดปกติของการนอนหลับ (47%); การสูญเสียความทรงจำ (45%) และความเศร้าหรืออาการซึมเศร้า (50%)

กล่าวคือ Bio-DNA Cellular Marine Complex มีประสิทธิภาพอย่างมากในการปรับปรุงสุขภาพจิตใจในด้านต่างๆ ภายหลังการใช้เพียง 15 วัน โดยปราศจากอาการข้างเคียงดังเช่นของยารักษาโรคจิตที่มีขายตามท้องตลาด

 

 

5. การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการทำลายของอนุมูลอิสระ

ทฤษฎีของอนุมูลอิสระต่อการสูงวัยได้อธิบายไว้ว่า เราสูงวัยเนื่องมาจากเซลล์ต่างๆ สะสมการทำลายของอนุมูลอิสระตลอดเวลา นอกจากนี้ อนุมูลอิสระทางชีวภาพเกือบทุกตัวทำให้เกิดปฏิกิริยาได้อย่างมาก และเป็นสาเหตุให้เกิดการทำลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์ เช่น DNA ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และโรคต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอายุ

ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ Bio-DNA Cellular Marine Complex ยับยั้งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชันกับไขมัน ซึ่งสิ่งที่เกิดนี้บ่งบอกถึงการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ (antioxidant) ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถชะลอการสูงวัยของเซลล์ โดยต่อต้านผลกระทบที่เป็นอันตรายของการทำลายอนุมูลอิสระ

จากภาพแสดงถึงผลของ Bio-DNA Cellular Marine Complex ต่อปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชันกับไขมัน ในเซลล์ตับของหนูที่ได้รับธาตุเหล็กในปริมาณเกินพิกัด

การรักษาโดยการให้วิตามินอี (250 mg) ร่วมกับ Bio-DNA Cellular Marine Complex (ขนาด 1,2 และ 4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการยับยั้งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชันกับไขมันที่มากขึ้นและการป้องกันอนุมูลอิสระที่ดีขึ้นกว่าการใช้วิตามินอี หรือ Bio-DNA Cellular Marine Complex เดี่ยวๆ อันที่จริงแล้ว การใช้วิตามินอีร่วมกับ Bio-DNA Cellular Marine Complex ขนาด 4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถป้องกันปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชันกับไขมันได้มากกว่า 90% ในการศึกษานี้

สารแอนติออกซิแดนท์จำกัดการทำลายของปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อโครงสร้างชีวภาพต่างๆ ของอนุมูลอิสระ ดังนั้นการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า Bio-DNA Cellular Marine Complex เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่งที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการสูงวัยของเซลล์ โดยต้านผลกระทบที่เป็นอันตรายที่เกิดจากการทำลายของอนุมูลอิสระ